Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Par LSCA

Biedrība „Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija”
Reģ. Nr. 40008103006

www.svarbumba.lv

Juridiskā adrese: Pavasara iela 9, Viļāni, Rezeknes novads, LV - 4650

LSCA valdes prieksēdētājs Māris Rubulis 29666769; e-pasts: marissss2002@inbox.lv

LSCA valdes ģenerālsekretārs Vasilijs Giņko, 26398120; e-pasts vasilijs.ginko@vgt.lv

e-pasts: svarbumbu_asociacija@inbox.lv ;

Bankas rekvizīti:
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551013936872
Konta Nr. LV22HABA0551013936872 (Swedbanka)

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2008.gada 1.jūlija lēmumu Nr.118 Svarbumbu celšanas asociācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pamatojoties uz Latvijas Sporta Federāciju Padomes 2011.g.12.janvāra valdes lēmumu Nr.77/p-1-11 Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijai ir piešķirts Atzītas federācijas statuss. Biedrībai „Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija” ir tiesības vadīt un koordinēt darbu svarbumbu celšanā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Svarbumbu Celšanas Savienībā (International Union of Kettlebell Lifting - IUKL).
Sporta federācijas atzīšanas apliecība Nr.77.
Sporta federacijas reģistrācijas numurs atzīto sporta federāciju reģistrā 099.